Aburi Sushi Tray B (48 pcs)

Aburi salmon oshi, aburi maguro yukke oshi, aburi saba oshi, aburi shrimp oshi, aburi salmon avocado with chopped scallop roll, aburi shrimp with avocado mango roll, aburi scallop with spicy tuna roll.

$ 79.95